One Day Trip (Age 5 - 10 yrs.)

Summer One Day Trip

ทริปทัศนศึกษาช่วงปิดเทอม ควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษ และจีน 5 -10ปี

ทริป One Day กับทีมTeacher เรียนรู้การใช้ภาษาภาคสนามพร้อมกิจกรรมสนุกต่อยอดความรู้ 5 - 10ปี

  • สนุกกับการท่องเที่ยวเปิดโลกทัต Owlable's One Day Trip
  • ซึ่มซับภาษากับการใช้ภาษานอกสถานที่กับทีมครู
  • สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และจีน

ทุกกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

Special In country Day trip with Teacher and Laoshi to motivate learning of English and Chinese