Private and Small Group Course

Private - Small Group Course

คลาสตัวต่อตัวสำหรับเด็ก และผู้ปกครองที่ต้องการเริ่มเรียนพื้นฐานภาษาเพื่อสื่อสารสนทนา 

คอร์สกลุ่มย่อย summer โรงเรียนนานาชาติ ภาษาจีนสำหรับเด็ก 4 - 8 ปี